Chuyển đổi số
25/01/2024
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
25/01/2024
Thực hiện các chương trình, chiến lược về chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh, , nhận thức rõ nhiệm vụ này tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, An Thanh đã tập trung thực hiện CĐS toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từng bước xây dựng mô hình chính quyền số đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.